Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Enhedslisten Langeland og Strynø

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Enhedslisten Langeland og Strynø, og er en lokalafdeling af Enhedslisten – De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Langeland kommune.

§ 2. Formål:
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten Langeland og Strynø for en socialistisk repræsentation i Langeland kommune.

§ 3. Medlemskab:
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Langeland kommune er automatisk medlem i Enhedslisten Langeland. Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§ 4. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent. Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af afdelingsbestyrelse
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
5. Budget for det kommende år
6. Valg af afdelingsbestyrelse og revisor
7. Eventuelt

Desuden kan der f.eks. være følgende punkter:

– Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde
– Urafstemning om folketingskandidater på landsplan
– Valg af lokale folketingskandidater
– Valg af kandidater til kommunalbestyrelse og amtsråd

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af
foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen:
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger. Afdelingsbestyrelsen består af 2-5 medlemmer. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson og en kasserer. Afdelingsbestyrelsen afholder møde mindst 1 gang om måneden. Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen, godkendelse af generalforsamlingen samt godkendelse af Enhedslistens hovedbestyrelse. Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelser/amtsråd:
Kandidater for Enhedslisten Langeland skal være medlem af Enhedslisten.
Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om at de vil udtræde af kommunebestyrelse/amtsråd ved udmeldelse af Enhedslisten.
Personer, der er opstillede af Enhedslisten Langeland, er ansvarlige overfor Enhedslisten på Langeland for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten på Langeland og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet. Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet i Enhedslisten Langeland.

§ 7. Tegningsregler:
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

S 8. Foreningens formue:
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres. Afdelingen får sine midler fra:
– medlemskontingent
– partiskat fra medlemmer af afdelingen der får vederlag for hverv hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen
– indsamlinger og frivillige bidrag

§ 9. Regnskab: afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern første ordinære eller ekstraordinær generalforsamling efter regnskabets afIæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer:
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning:
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
Rudkøbing, den 28.7.2011